REKLAMA

KURSY !!! – RATOWNIK WODNY – KPP

RATOWNIK WODNY ( nadający uprawnienia zawodowe)
KPP (dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych)

Organizowane przez: Bieszczadzkie Centrum Ratownictwa Wodnego LESTUR w terminie:

KPP

Część I 10-12czerwiec 2016 Basen Aquarius w Lesku
Część II 17-19 czerwiec 2016 Wyspa Energetyka w Polańczyku
Egzamin: 19 czerwiec 2016 r.

RATOWNIK WODNY

Początek kursu 13-17 .06.2016- Wyspa Energetyka
Egzamin : 17.06.2016- Wyspa Energetyka

Kurs Czerwiec

 

centrum

 

KURS RATOWNIKA WODNEGO NADAJĄCY UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Szkolenie ratownika wodnego realizujemy zgodnie z: ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Realizowane na basenie „Aquarius”. ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko oraz wodzie otwartejWyspa Energetyk w Polańczyku

Zgodnie z przepisami, jest to jedyny kurs potrzebny do do samodzielnej pracy na stanowisku ratowniczym. Kolejne kursy i stopnie ratownicze nie są już wymagane.

Czas trwania. Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne realizowane na pływalni oraz wodzie otwartej. Czas trwania całego szkolenia uzależniony jest od specyfiki grupy, terminu oraz miejsca szkolenia. Szczegółowy harmonogram podawany będzie w ogłoszeniach lub na spotkaniach organizacyjnych.

Początek kursu 13.06.2016- Wyspa Energetyka

Egzamin :17.06.2016- Wyspa Energetyka

Wymagania wstępne. Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzamy weryfikację umiejętności pływackich. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma jasną informację na jakim etapie się znajduje i co musi robić aby ukończyć szkolenie. Kluczowym wymaganiem jest przepłynięcie 400m dowolnym sposobem poniżej 8:00 min.

Egzamin. Składa się z dwóch części:

1. Teoretycznej – w formie testu składającego się z zestawu 30 pytań.

2. Praktycznej:

 • przepłynięcie 400m dowolnym sposobem w czasie <8:00min;

 • przepłynięcie 25m pod lustrem wody (z wydobyciem 2 przedmiotów);

 • przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;

 • przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (dopłynięcie do niej rufą) i na – powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;

 • przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej;

 • holowaniu tonącego bez przerwy na dystansie 150 m;

 • wyciągnięcie tonącego na brzeg (30cm) i ułożenie w pozycji do KPP.

Zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wydawane jest zaświadczenie, zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747).

Zapisy na kurs. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną pod nr. tel. 531 961 999 Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

centrum

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

NADAJĄCY TYTUŁ RATOWNIKA

O kursie. Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, wydaje się ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu „RATOWNIKA” zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Termin kursu.

Część I kursu odbywa się w dniach 10-12czerwiec 2016

Część II kursu odbywa się w dniach 17-19 czerwiec 2016

Egzamin: 19 czerwiec 2016 r.

Odbiorcy: Głównymi odbiorcami są członkowie organizacji ratowniczych (dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych)

Miejsce i godziny zajęć. Kursy KPP zazwyczaj organizujemy w dwóch turach (piątek, sobota, niedziela). Godziny zajęć – w tygodniu 16:00 – 20:00, weekend 9:00 – 20:00 . Kurs odbywa się na terenie basenu „Aquarius” ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko, oraz Wyspie Energetyk w Polańczyku.

Cele. Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.
Uczestnicy Kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.
PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Art. od 13 do 17),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zakres tematyczny kursu. Kurs Realizuje 66 Godzinny Program Zapisany W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Z Dnia 19 Marca 2007r W Sprawi Kursu W Zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Plan nauczania (teoria i praktyka):

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy praw;

 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia;

 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu;

 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe;

 • Poszkodowany nieprzytomny;

 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne);

 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomat tyczną i automatyczną;

 • Wstrząs;

 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie;

 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn;

 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru;

 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.

 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia

 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Egzamin, zaświadczenie. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego (zaznaczenie min. 90% prawidłowych odpowiedzi, czyli uzyskanie min. 27 punktów na teście), przeprowadzany jest egzamin praktyczny.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.

Po odbyciu całości Kursu KPP oraz pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA. Zaświadczenia zostają wydane uczestnikom w dzień egzaminu lub zostają przesłane na wskazany przez uczestnika adres.

Zapisy na kurs. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną pod nr. tel. 531 961 999 Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

02-06-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: