REKLAMA

NA ŻYWO: Co ze żłobkiem w Lesku? Decyzja! (VIDEO)

|

NA ŻYWO: Co ze żłobkiem w Lesku? Decyzja! (VIDEO)

LESKO / PODKARPACIE. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Lesku radni podejmą decyzję w sprawie budowy żłobka. Temat wywołał w środowisku kontrowersje dotyczące przede wszystkim lokalizacji żłobka na największym osiedlu w mieście, w sąsiedztwie bloków, przedszkola i szkoły podstawowej. Sesja rozpocznie się o godzinie 15:00. Publikujemy link do transmisji na żywo.

Niedawno odbyło się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi budową żłobka w Lesku. W jego przebiegu zostały przedstawione najważniejsze sprawy związane z planowaną inwestycją, tj. usytuowanie budynku, zmiana organizacji ruchu, powstanie nowych 41 miejsc parkingowych oraz propozycja zagospodarowania przestrzeni między blokami.

Większość zgromadzonych mieszkańców – bo 57 osób, opowiedziało się „za” inwestycją w proponowanej lokalizacji, 14 osób było „przeciw”.

Chcemy, aby przestrzeń współdzielona z budynkiem żłobka stała się dla mieszkańców pobliskich bloków wyjątkowym miejscem, przyjaznym dla każdego użytkownika bez względu na wiek i sprawność. Dlatego podczas spotkania rozpoczęliśmy jednocześnie proces konsultacji wspólnego zagospodarowania tego terenu. Udało nam się zebrać pierwsze sugestie od mieszkańców, za co serdecznie dziękujemy. Zostaną one wzięte pod uwagę przy wstępnym projekcie zagospodarowania tej przestrzeni, by służyła pokoleniom – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Urzędnicy podali również link do prezentacji dotyczącej żłobka, przygotowanej przez Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+): KLIKNIJ.

02

Dlaczego lokalizacja na osiedlu Smolki? Ponieważ każdy rodzic wie, jak ważna, szczególnie w godzinach porannych jest sprawa logistyki. Nie ma lepszego rozwiązania, jak bliskość żłobka, przedszkola oraz szkoły podstawowej dla rodziny z dziećmi w różnym wieku. W taki sposób planuje się osiedla w całej Polsce. Model ten został dokładnie przemyślany i ma posłużyć rodzicom, ale też dziadkom czy innym osobom, które być może będą odbierały maluchy ze żłobka – przekazywał mieszkańcom Adam Snarski, burmistrz Miasta i Gminy Lesko.

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI – KLIKNIJ

PORZĄDEK OBRAD DZISIEJSZEJ SESJI

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołów z sesji XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
7. Procedowanie nad projektami uchwał:
– Uchwała w sprawie  opłaty miejscowej.
– Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
– Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchylenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
– Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki nr 790 o pow. 4,5 ha położonego w Huzelach, z przeznaczeniem na cele rolne.
– Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
– Uchwała w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 7”
– Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy lesko na rok 2020.
– Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko. Oznaczonego jako cześć działki nr 948/11 o pow.ok.0,13 ha położonego w Lesku z przeznaczeniem na plac do składowania drewna.
– Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko położonej w miejscowości Hoczew oznaczonej jako działki nr 48/1 i 48/3 o łącznej pow. 0,0230 ha na działki nr 49/7 i 47/5 o łącznej powierzchni 0,0230 ha.
– Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 135/6 o pow. 0,0379 ha położonej w miejscowości Dziurdziów, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 135/5.
– Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Lesko do Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora.
– Uchwała w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Hoczew.
– Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko na lata 2020 – 2025 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
– Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
– Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lesku Nr XIV/111/19 z 30 września 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko.
– Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lesko na rok szkolny 2019/2020.
– Uchwała w sprawie uznania petycji w interesie publicznym za niezasługującą na uwzględnienie.
– Uchwała w sprawie uznania petycji w interesie publicznym za niezasługującą na uwzględnienie.
– Uchwała w sprawie wyboru uzupełniającego na ławników do Sądu Rejonowego w Lesku na kadencję 2020-2023.
8.Sprawy różne.
9.Sprawozdanie sekretarza sesji.
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

źródło: UMiG Lesko

04-03-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym: