REKLAMA

PWSZ: Konkurs ” Pamiętnik nauczyciela”. Wspomnienia z codziennych zmagań z wychowankami

SANOK / PODKARPACIE. PWSZ Sanok organizuje konkurs dla nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowo-wychowawczych i szkół. Będzie on dotyczył dotyczący wspomnień z Waszej codziennej, trudnej i mozolnej pracy z uczniem i wychowankiem. Do wygrania nagrody pieniężne.

W konkursie mogą brać udział nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich, nauczyciele akademiccy, nauczyciele czynni zawodowo, nauczyciele emeryci z terenu Podkarpacia a także innych okolic.

– Każdy z Was, Drodzy Nauczyciele, ma wiele do powiedzenia na temat swoich przeżyć, doświadczeń i zmagań związanych z uczniem zdolnym i tym sprawiającym kłopoty, z niecodzienną sytuacją wychowawczą, współpracą z rodzicami, środowiskiem lokalnym czy z innymi, nieraz osobliwymi sytuacjami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi. Wychodząc naprzeciw tym tematom, chcemy Was serdecznie zachęcić do podjęcia próby podzielenia się z nami swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami – mówi organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, partnerem jest Uniwersytet Rzeszowski. Konkurs „Pamiętnik nauczyciela” objęty jest patronatem przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

budynek_A

Zarówno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, jak i Uniwersytet Rzeszowski kształcą przyszłych pedagogów. To dla nich i wielu innych młodych nauczycieli doświadczenia zawodowe starszych kolegów mogą być kierunkowskazem w rozwiązywaniu problemów współczesnej edukacji.

Pamiętamy, że rok 2016 został ogłoszony Rokiem Sienkiewiczowskim. Henryk Sienkiewicz, noblista, nauczyciel i wychowawca, zwany był przez wielu „duchowym hetmanem Polaków”. Swoje dzieła tworzył w XIX wieku, pisał „ku pokrzepieniu serc”. Jeden z jego utworów, to nowela pt. „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”. Opisuje w niej czasy zaborów, a na ich tle losy Michała, ucznia gimnazjum i jego nauczyciela, którzy nie mogli stawić czoła wymaganiom germańskich nauczycieli. Mimo heroicznej pracy ucznia i nauczyciela, uczeń umiera…

Ta krótka nowela Henryka Sienkiewicza oraz doba permanentnych reform oświaty skłoniły nas do zorganizowania tego konkursu. Zdajemy sobie sprawę, że i dzisiaj oświata boryka się z wieloma problemami, a wśród nauczycieli jest wielu herosów, których codzienna praca nie jest dostrzegana i doceniana. Wielu z nich przeżyło lub przeżywa wspaniałe chwile w swojej pracy zawodowej, a może chwile rozterek, niemocy czy bezsilności zawodowej. Napiszcie o tym!

Zakład Pedagogiki PWSZ w Sanoku oraz Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych UR zapraszają wszystkich nauczycieli i zachęcają do podzielenia się przemyśleniami i refleksją na temat przebiegu swojej kariery zawodowej. Mamy nadzieję, że nauczyciele okażą się wspaniałymi kronikarzami swojego dorobku, wskażą sukcesy i porażki oraz wydarzenia ważne dla ich osobistego rozwoju zawodowego.

Dosięga nas czas reform oświatowych i być może szkoła przyszłości zmieni już niedługo swoje oblicze a także podniesie status zawodowy nauczycieli w oczach społeczeństwa. Na to mogą mieć wpływ także pamiętnikarskie wspomnienia nauczycieli, które właśnie proponujemy opisać.

Celem tego konkursu jest ukazanie w formie pamiętnika wspomnień nauczycieli, a w tym szczególnie:

1. Zgromadzenie wiedzy na temat indywidualnych postaci w zawodzie nauczycielskim.
2. Poznanie przemyśleń i refleksji nauczycieli o blaskach i cieniach pracy pedagogicznej.
3. Wyłonienie i opublikowanie oryginalnych prac.

Dla potrzeb pracy konkursowej istotnym wydaje się zamieszczenie przez autorów następujących treści:

1. Motywacja wyboru zawodu, obierane drogi kształcenia.
2. Sukcesy i porażki wychowawcze, edukacyjne.
3. Działalność twórcza, pasje i zainteresowania zawodowe, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych.
4. Rozterki zawodowe.
5. Wspieranie ucznia, uczniów, rodziców, nauczycieli.
6. Działania na rzecz rozwoju danej placówki, pełnione funkcje, współpraca, dzielenie się zdobytą wiedzą, dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji.
7. Wsparcie rodziny autora w rozwijaniu ambicji i pasji zawodowych.

W pracy można umieścić zdjęcia lub ilustracje związane z tematyką pamiętnika.  Prace konkursowe mają być dostarczone w formie wydruków komputerowych wraz z dołączonym plikiem zapisanym na nośniku elektronicznym (DVD lub pendrive).

Termin składania prac: od 15 lutego do 1 czerwca 2017 roku w Zakładzie Pedagogiki PWSZ w Sanoku – ul. Mickiewicza 21, pokój 106, osobiście lub przesłane pocztą na adres: PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21, pokój 106 z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Pamiętnik nauczyciela”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 20 czerwca 2017 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zakładu Pedagogiki PWSZ w Sanoku w dniu 20 czerwca 2017 r., a laureaci zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2017 r. w auli PWSZ w Sanoku.

Spośród przysłanych prac wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: nauczycieli przedszkoli i szkół różnego szczebla, nauczycieli akademickich, nauczycieli emerytów z podziałem na placówki różnego typu (w zależności od ilości prac).

Skład komisji konkursowej:

  • mgr Maria Kuzin PWSZ w Sanoku
  • dr Katarzyna Serwatko PWSZ w Sanoku
  • dr hab. Wojciech Walat prof. PWSZ w Sanoku i UR

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

1. Kryterium merytoryczne: bogactwo treści, oryginalność, ujmująca tematyka, własne przemyślenia, ocena wydarzeń, ich wpływ na dalsze losy bohatera pamiętnika lub autora.
2. Kryterium techniczne: tekst w postaci wydruku komputerowego – czcionka Times New Roman wielkość 12, odstęp między wersami – 1,5, tekst wyrównany, tytuły i podtytuły – wielkość 14, numeracja stron, tekst na kolejnych stronach, ilość znaków – około 20 000 (12 stron ).

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo odrzucenia prac nie spełniających wymogów formalnych. Przysłane prace pozostają własnością organizatora.

NAGRODY dla zwycięzców:
I miejsce – 2000 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce – 500 zł

Prace należy dostarczać z dopiskiem:
Konkurs „Pamiętnik nauczyciela”. Do pracy powinny być dołączone dane osobowe autora: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, staż pracy, typ szkoły lub placówki, stopień specjalizacji, stopień awansu zawodowego, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty e-mail. Prace należy własnoręcznie podpisać. Dla potrzeb publikacji prac można użyć pseudonimu zamiast imienia i nazwiska autora (w takim przypadku prosimy o jego podanie).

Zwycięskie prace oraz wybrane spośród nadesłanych zostaną opublikowane w monografii pt. „Pamiętnik nauczyciela”, której wydanie planowane jest na koniec 2017 roku. Nauczyciele zostaną poinformowani o terminie spotkania i wręczenia monografii.

W sprawie pracy konkursowej można kontaktować się telefonicznie z mgr Marią Kuzin, tel. 607642519.

materiały nadesłane

08-02-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: