REKLAMA

CZWARTEK: Dostosowanie sieci szkół, rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz przesunięcia w budżecie na sesji miejskiej

LESKO / PODKARPACIE. W Najbliższy czwartek zaplanowano kolejną sesje Rady Miejskiej w Lesku. Obrady rozpoczną się o godzinie 13.00. Radni pochylą się między innymi nad uchwałą dostosowująca sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
2/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
3/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
4/ Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
5/ Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym.
6/ Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lesko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
7/ Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko.
8/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
9/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10/ Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
11/ Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego drogą przetargu nieograniczonego.
12/ Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2017.
13/ Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Postołów oznaczonej jako działka nr 87/2 o pow. 0,0558 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 265, 87/10 i 87/12 położone w miejscowości Postołów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

pBDSRJ

27-03-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: