REKLAMA

Korekta w budżecie i ustalenie diet radnych na piątkowej sesji Rady Powiatu

LESKO / PODKARPACIE. W piątek 16 lutego o godzinie 13:00 odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu Leskiego. Głównymi tematami poruszanymi podczas sesji będą korekty w budżecie i ustalenie diet radnych. Prezentujemy planowany porządek obrad.

„Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu Leskiego w dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Lesku o nowych formach składania wniosków
o płatności, sprawozdanie z wykonania zadań w 2017 r. i planowanych zadaniach na 2018 r.
7. Interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018.
2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2018-2030.
3) w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Leskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
4) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku.
5) zmieniająca uchwałę Nr XXXI.183.2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia diet radnych powiatu leskiego.
6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
7) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie leskim (IV)”.
8) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Leskim na lata 2018-2020”.
9) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2017 r.
10. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Leskiego.
11. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
14. Zakończenie sesji.”

12-02-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: