REKLAMA

Ludzkie losy – pokaż je innym! PWSZ zaprasza młodzież do udziału w konkursie

SANOK / PODKARPACIE. Zakład Języka i Kultury PWSZ Sanok we współpracy z BWA Galerią Sanocką zapraszają młodzież szkół średnich oraz studentów do udziału w czwartej edycji Konkursu „Niezwykłości codzienności”.

Tegoroczna edycja poświęcona jest LUDZKIM LOSOM i organizowana jest przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organizatora Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka „Watch Docs”.

Konkurs obejmuje prace w dwóch kategoriach: fotoreportaż (3-8 fotografii) oraz krótki film (2-10 minut).

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (dostępna na stronie www.pwsz-sanok.edu.pl/fotoreportaz) przyjmowane są do 25 września 2015 roku pod adresem: Zakład Języka i Kultury PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok lub bezpośrednio w Rektoracie PWSZ (adres jw.). Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano 22 października 2015 roku, podczas wernisażu pokonkursowej wystawy połączonej z projekcją nagrodzonych filmów. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Dowiedź się więcej:
www.pwsz-sanok.edu.pl/fotoreportaz
nowemedia@pwsz-sanok.edu.pl


Jestem człowiekiem i mam swoją godność.
Jestem człowiekiem i mam swoje prawa.
Prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się.prawo do edukacji.
Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne.

Prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi.
Są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.

Źródłem wszystkich praw i wolności jest przyrodzona i niezbywalna godność każdego człowieka.
Prawo do życia.
Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania.
Prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę.
Zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania.
Zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie.
Prawa do dobrego życia, rzetelnego sądu, decydowania o swoim życiu, szczęścia.
Prawo do ochrony zdrowia, nauki, wynagrodzenia, pomocy socjalnej.
Prawo do pracy.
Prawo do własności.
Prawo narodów do samostanowienia.
Prawo do wolności twórczości artystycznej.
Prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania.

prawa czlowieka


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA


Regulamin Konkursu na Fotoreportaż i Krótki Film „Niezwykłości codzienności

Edycja 4: „Ludzkie losy”
w ramach Festiwalu „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”
22.04.2015-22.10.2015

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Głównym organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku – Zakład Języka i Kultury.
2. Współorganizatorami konkursu są: Towarzystwo Artystyczno-Edukacyjne Aura ART, BWA Galeria Sanocka,
3. Partnerami konkursu są: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, Urząd Miasta Sanoka, Grupa Empik oraz instytucje i firmy, które do dnia 30 czerwca 2015 roku zadeklarują wsparcie konkursu w postaci dofinansowania lub przekazania nagród rzeczowych.
4. Głównymi fundatorami nagród w konkursie są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, BWA Galeria Sanocka, Towarzystwo Artystyczno-Edukacyjne Aura ART, Urząd Miasta Sanoka, Grupa Empik oraz instytucje i firmy, które do dnia 30 czerwca 2015 roku zadeklarują wsparcie konkursu w postaci dofinansowania lub przekazania nagród rzeczowych.
5. Partnerzy oraz fundatorzy nagród w konkursie zostaną wymienieni we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych powstałych po 30 czerwca 2015 roku (plakaty, ulotki, numer specjalny Magazynu Studenckiego „Ob.Sesja”, informacje dla mediów).
6. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
7. Dostarczenie lub przesłanie prac na konkurs wraz z kartą zgłoszenia, o której mowa w punkcie II.7, jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
8. Tematyka niniejszej edycji konkursu – „Ludzkie losy” – związana jest z misją ideową Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organizatora Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”, tj. z upowszechnianiem wiedzy o prawach człowieka, przypadkach łamania praw człowieka oraz wykorzystaniu mediów jako narzędzia kształtującego wizję rzeczywistości, a także mającego moc zmieniania jej.
9. Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół średnich oraz studentów i podzielony jest na dwie kategorie:
A) fotoreportaż (cykl 3-8 zdjęć powiązanych tematycznie),
B) krótki film (2-10 minut).
10. Konkurs trwa od dnia 1 maja 2015 roku do 22 października 2015 roku.

II. PROCEDURA KONKURSOWA
1. Przedmiotem kategorii A konkursu są:
1.1. Tematyczne cykle fotograficzne zwane dalej FOTOREPORTAŻAMI, składające się z 3-8 fotografii, tytułu oraz – ewentualnie – opatrzone komentarzem w formie podpisów do poszczególnych fotografii lub ogólnym opisem cyklu. Łączna objętość komentarza tekstowego (podpisów lub opisu) nie może przekroczyć 500 znaków.
1.2. Fotografie powinny mieć format od 10×15 cm do 13×18 cm lub podobny; technika wykonania jest dowolna.
1.3. Fotografie powinny zostać przekazane organizatorom konkursu w formie wydruku oraz w postaci elektronicznej na płycie CD, ponumerowane (numeracja w nazwach plików), zapisane lub zeskanowane w rozdzielczości min. 300 dpi.
1.4. Fotografie tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie wydruku nie wezmą udziału w konkursie.
2. Przedmiotem kategorii B konkursu są:
2.1. Filmy o charakterze dokumentalnym lub artystycznym, zwane dalej KRÓTKIMI FILMAMI, nagrane dowolnym sprzętem rejestrującym (kamerą, telefonem, aparatem fotograficznym), o zalecanej długości od 2 do 10 minut, opatrzone tytułem oraz – ewentualnie – komentarzem tekstowym, którego objętość nie może przekroczyć 500 znaków.
2.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia filmów o zbyt niskiej jakości technicznej.
2.3. Filmy powinny zostać przekazane organizatorom konkursu w formie w postaci elektronicznej na płycie CD, DVD lub innym nośniku, zapisane w jednym z powszechnie używanych formatów.
3. Zgłaszane do konkursu prace (fotoreportaże i krótkie filmy) powinny nawiązywać do tematu 4. Edycji Konkursu: „Ludzkie losy” i/lub do idei praw człowieka.
4. Każdy uczestnik może zgłosić jeden fotoreportaż oraz jeden krótki film.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prac dopuszczonych do konkursu ze względów merytorycznych.
6. Termin zgłaszania prac mija 25 września 2015 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby organizatora.
7. Zgłaszane do konkursu prace należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika na odwrocie fotografii (kategoria A) i/lub na nośniku elektronicznym, np. CD (kategorie A i B), a także dołączyć do nich KARTĘ ZGŁOSZENIA (dostępną na stronie www organizatora).
8. Organizator Konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody w siedzibie organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, a także dla celów związanych z przeprowadzeniem i ogłoszeniem wyników konkursu.
9. Prace konkursowe można składać bezpośrednio w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, II piętro, lub przesyłać na adres: Zakład Języka i Kultury PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok (z dopiskiem: Konkurs „Niezwykłości codzienności”).
10. Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu w składzie:
przedstawiciel Zakładu Języka i Kultury PWSZ w Sanoku
przedstawiciel BWA Galerii Sanockiej
przedstawiciel Towarzystwa Artystyczno-Edukacyjnego Aura ART

III. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Nadsyłanie prac do 25 września 2015 r.
2. Ocena jury do 2 października 2015 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury 22 października 2015 r.
4. Wernisaż wystawy i projekcja pokonkursowa nagrodzonych prac odbędzie się w ramach Festiwalu „Watch Docs”, w dniu 22 października 2015 r. w Galerii „De” PWSZ w Sanoku.

IV. NAGRODY
1. W konkursie przyznane zostaną po 3 nagrody w każdej z kategorii A i B – łącznie 6 nagród.
2. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrody rzeczowe wartości minimum 500 zł.
3. Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę nagrody rzeczowe wartości minimum 300 zł.
4. Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma nagrody rzeczowe wartości minimum 150 zł.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu bezpośrednio podczas wernisażu wystawy i projekcji pokonkursowej oraz drogą e-mailową.

V. PUBLIKOWANIE
1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie w celu promocji konkursu oraz jego organizatorów, a także ich nieodpłatną publiczną prezentację oraz publikację w mediach.
2. Prosimy o dołączenie do zgłaszanej pracy karty zgłoszeniowej oraz podpisanie znajdującego się na niej oświadczenia o poniższej treści:
„Udzielam Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku zgody na
wykorzystanie zgłoszonej przeze mnie do konkursu pracy w celach związanych z organizacją
konkursu, ogłoszeniem jego wyników, a także promocją konkursu i organizatorów”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że praca zgłoszona na konkurs została wykonana osobiście, oraz że uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku pokazywanych osób.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na treści zgłoszeń sporządzonych przez Uczestników.
3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

materiał nadesłany
foto: flickr.com/Moyan Brenn

30-04-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: