REKLAMA

Prezes spółki Sport Lesko Basen AQUARIUS odpowiada na zarzuty radnych

Na skrzynkę mailową otrzymaliśmy stanowisko prezes Zarządu SPORT LESKO SP. Z O.O. BASEN AQUARIUS, odnoszące się do artykułu zamieszczonego na naszym portalu 10 grudnia 2020 r. „Basen w Lesku zagrożony upadłością. Zobowiązania wyniosły pół miliona złotych!


Odnosząc się do informacji przekazanych portalowi esanok.pl, przez niektórych Radnych Rady Miejskiej w Lesku, a to Edytę Wojtowicz – Wojdanowską, Łukasza Podkalickiego, Tomasza Bebkiewicza i materiału, który na podstawie tych oświadczeń i informacji powstał należy wyjaśnić, że zawierają one treści niepolegające na prawdzie, a przez to wymagają sprostowania.

Po pierwsze informuję, że wszystkim Radnym udzielane są wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie ich pytania i wątpliwości jakie kierowane są do Spółki. Są oni na bieżąco zapoznawani szczegółowo z sytuacją finansową spółki oraz informowani o podejmowanych działaniach. Ma to miejsce podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, sesji Rady Miasta, a także w indywidualnych rozmowach.

Obecny rok jest rokiem szczególnym, z uwagi na dwie fale pandemii COVID-19 i związane z tym restrykcje i ograniczenia, które de facto wyłączyły z użytkowania pływalnię.

Od 16 marca 2020 r. do 6 czerwca 2020 r. praca Basenu Aquarius została całkowicie zatrzymana, a basen nie wykazywał przychodów. Ponowne zatrzymanie pracy basenu nastąpiło 17 października 2020 r. Z dniem 20 października 2020 r. w związku ze zmianą wytycznych Ministerstwa Sportu do chwili obecnej Basen Aquarius pracuje jedynie w bardzo wąskim zakresie. Pływalnia dostępna jest dla: sekcji pływackich, osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studentów i uczniów, w ramach zajęć szkolnych, uczestników nauki grupowej i indywidualnej.

W takich okolicznościach podmioty takie jak spółka Sport Lesko są zdane wyłącznie na wsparcie ze strony organu założycielskiego (Gminy posiadającej 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki), czy też ze strony państwa – w formie instrumentów pomocowych w czasie epidemii COVID. Spółka w okresie I fali pandemii pozyskała maksymalną z możliwych, pomoc z tarcz antykryzysowych w wysokości – 218 976,19zł. Aktualnie uchwalone zostały przepisy prawa dające szanse na uzyskanie pomocy dla podmiotów z branż najbardziej dotkniętych kryzysem, nie miej jednak na chwilę obecną środki te jeszcze nie są dostępne. W najbliższym okresie Spółka podejmować będzie działania w celu pozyskania wsparcia z tzw. Tarczy branżowej. Decydując się na budowę basenu, w latach ubiegłych, z zasady przyjęto o konieczności zapewnienia mu finansowania. W tym zakresie już na etapie budowy takiego obiektu należało uwzględnić wszystkie czynniki ekonomiczne, a także strategię rozwoju placówki i infrastruktury okołobasenowej.


foto: nadesłane

Nie jest natomiast prawdą, że Spółka generuje duże straty. Baseny gminne i miejskie takie jak Basen Aquarius nie są podmiotami stworzonymi do osiągania zysków. W praktyce nie zdarza się na terenie kraju, aby publiczne obiekty tego typu były zyskowne. Budowa takiego obiektu ma podnieść standard życia mieszkańców na danym terenie, zwiększyć atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną gminy, a także stworzyć miejsca pracy i poprawić zdrowie i kulturę fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Krytyczne stanowisko części Radnych wynika z niezrozumienia powyższych kwestii. Twierdzenia wskazane w artykule, że ktoś wyciąga do gminy rękę po pieniądze również nie jest na miejscu. Każdy wydatek przedstawiony Radzie miał swoje odzwierciedlenie w dokumentach. Ponadto Spółka zwraca się jedynie o środki na pokrycie wydatków pierwszej potrzeby, wynagrodzeń pracowników, kosztów składek ZUS związanych z wynagrodzeniami, podatków lokalnych, kosztów mediów. Oczywiście rolą zarządu spółki jako podmiotu administrującego i zarządzającego majątkiem spółki, a w tym środkami publicznymi oraz kadrą jest wypełnianie tych obowiązków w sposób sumienny, gospodarny, ekonomicznie uzasadniony, merytoryczny i tak też działamy. W tym zakresie wszystkie decyzje podejmowane są w trosce o Spółkę, z poszanowaniem każdej publicznej złotówki. Każda złotówka może zostać również zweryfikowana formalnie i merytorycznie, gdyż dokumenty są co do zasady jawne i znajdują się w siedzibie spółki. Niestety radni komentujący pracę basenu faktami się nie interesują, a skutecznie dążą do podważania decyzji, krytykowania itp.

Z analizy dokumentacji finansowej poprzednich lat wynika jednoznacznie, że spółka wymagała dopłat Gminy już wcześniej i nie jest to zjawisko nowe. Dla przykładu w 2019 r. było to 460.000 zł, a 2018 r. 440.000 zł, a były to lata bez pandemii i nie wystąpiły żadne nadzwyczajne wydarzenia, które mogły wpłynąć niekorzystnie na finanse spółki. Spółka Sport Lesko Sp. z o.o. już na koniec 2018 r. posiadała stratę finansową w wysokości ponad 889236,47 tys zł i na koniec 2019 było to 1 mln 70 tys zł. Na dzień objęcia funkcji Prezesa Zarządu spółka posiadała nieuregulowane zobowiązania na kwotę ponad 140 tys., mimo przeciwnych temu zapewnień poprzedniego prezesa. Również inspekcje techniczne wykazały, że stan infrastruktury technicznej wymagał natychmiastowych działań naprawczych, a to z kolei generowało dodatkowe koszty. W równie trudnej sytuacji znajdują się podmioty, którym spółka wynajmuje lokale, np. siłownie, które też mają utrudnioną sytuację i nie mogą prowadzić działalności, co przedkłada się na wpływy z czynszów najmu. Dlatego w tak trudnym czasie największy nacisk należy kłaść na zapomnianą przez niektórych solidarność międzyludzką i gospodarczą.

Zwróciłam się również z prośbą o wstawiennictwo Pana Posła Piotra Uruskiego u Pana Prezesa Rady Ministrów odnośnie dalszego funkcjonowania basenów. Z udzielonej odpowiedzi przez Pana Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu działającego z upoważnienia Ministra Zdrowia wynika, że pomoc będzie dostosowywana do bieżących potrzeb, niemniej jednak wyjątkowe okoliczności nie pozwalają na jednoznaczne określenie jak epidemia będzie się kształtować.

Dzięki podjętym przez nas działaniom udało się utrzymać pełne zatrudnienie w Spółce, zachować dobrą współpracę z przedsiębiorcami, przeprowadzić kompleksową przerwę techniczną, prace serwisowe i modernizacyjne na całym obiekcie, prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, a także szereg innych prac i działań, które zdecydowanie poprawiły standard świadczonych usług oraz usunęły wcześniej istniejące nieprawidłowości. Dzięki pracy całej załogi Spółki ten rezultat był możliwy. Wystarczy zapytać pracowników jak duży wysiłek musieli włożyć, aby basen mógł wyglądać tak jak ma to miejsce obecnie – co po okresie pandemii będzie z pewnością procentować. Za włożony przez pracowników trud w tym miejscu pragnę im serdecznie podziękować.Basen w Lesku zagrożony upadłością. Zobowiązania wyniosły pół miliona złotych!Mając na uwadze powyższe nie godzę się z podnoszonymi zarzutami jakoby Spółka była nieprawidłowo zarządzana. Wypowiadane na sesjach negatywne opinie na temat działalności Spółki są działaniami szkodliwymi wizerunkowo i nastawione są wyłącznie na uzyskanie kapitału politycznego przez autorów tych wypowiedzi. Moim zdaniem takie działanie może doprowadzić do niszczenia wizerunku spółki i utraty przez nią klientów, a ponadto obraża nie tylko mnie ale wszystkich pracowników spółki, gdzie staramy się w tym trudnym dla wszystkich czasie ratować miejsca pracy i wypracować o wiele większy standard usług.

Odnosząc się natomiast do słów radnej Edyty Wojtowicz – Wojdanowskiej „Pani prezes nas się pyta, czy spuścić wodę z basenu? Takie pytania nie powinny być do nas kierowane.” wyjaśniam, że nigdy nie pytałam radną o jakąkolwiek decyzję w tej kwestii. Owszem, spółka zwróciła się do Komisji Rady Miasta i Gminy Lesko z prośbą o wyrażenie opinii w kwestii dalszego funkcjonowania pracy basenu w tej nietypowej sytuacji związanej z pandemią, przedstawiając szacunkową analizę kosztów dalszego funkcjonowania w III różnych wariantach. Było to podyktowane tym, aby radni mogli się zapoznać z sytuacją oraz tym na co zostanie przeznaczona dopłata, ponieważ praca spółki została zatrzymana, a co za tym idzie nie osiąga ona przychodów. Powyższe miało również uciąć pojawiające się komentarze, które wskazywały, że radni nie wiedzą co się dzieje w spółce, bo ich się nie informuje. Pani radna przeinacza zatem fakty, w sposób oczywisty.

Odnosząc się z kolei do wypowiedzi Pani Radnej cyt. „Teraz Pani Prezes musi wziąć się za robotę…uważamy, że nie wychodziła z projektami, które by ograniczyły nakłady ze strony miasta, a przecież kiedy była powoływana na stanowisko zapewniała, że ma wspaniały plan naprawczy. Miała ograniczyć koszty, a wyciąga rękę do gminy” wyjaśniam, iż strategia rozwoju basenu, której wcześnie nie było została przedstawiona radnym. Basen zaczął również organizować szereg imprez okolicznościowych, przyciągających rzeszę klientów zwiększając dochody dzienne w sposób znaczny, dokonano zmian organizacyjnych zwiększających wydajność pracy i zmniejszających koszty. To właśnie do Państwa Radnych należy podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków budżetowych na wykonanie niezbędnych inwestycji, z myślą o zwiększeniu oferty spółki i doprowadzeniu do jej rozwoju, tak jak to się robi w przypadku innych jednostek budżetowych. W przypadku podmiotów publicznych inaczej nie można tego celu osiągnąć. Wystarczy popatrzeć jakie środki na utrzymanie swojego kompleksu sportowego i jego rozwój przeznacza Sanok. W przypadku Leska Gmina finansuje jedynie wydatki konieczne, natomiast o środkach rozwojowych nie ma zupełnie mowy.

Odnośnie wypowiedzi radnych Łukasza Podkalickiego i Tomasza Bebkiewicza cyt. „oszczędności poczyniono kosztem najsłabiej zarabiających pracowników, natomiast pani prezes i osoba pracująca w administracji takiej ofiary nie poniosły.” informuję, że żadnemu z pracowników nie zostało pomniejszone wynagrodzenie do najniższej krajowej, nikomu też w czasie pandemii nie wypowiedziano umowy. Wszelkie wynagrodzenia zostały wszystkim pracownikom wypłacone terminowo i w całości. Nie polegają zatem na prawdzie słowa Radnych. Jeśli chodzi o oszczędności w spółce to zostały one wdrożone gdzie to tylko było możliwe. Niestety borykamy się z trudnościami finansowym i zaległościami wobec instytucji, pomimo wysiłku całego zespołu i o tym nie raz informowano publicznie. Dokonywanie oszczędności, nie może być nieograniczone, gdyż obiekt musi spełniać normy sanitarne, bezpieczeństw, a także działać zgodnie z normami prawa. Oszczędności dokonano ograniczając głównie zużycie energii elektrycznej i gazu, wyłączono z eksploatacji niektóre urządzenia, korzystanie z pływalni ograniczono tylko do basenu sportowego. Również zostały skrócone godziny pracy basenu od 12.00 do 20.00 i dopasowane tylko dla grup sportowych ( które zgodnie z przepisami są wyłącznie uprawnione do korzystania z pływalni. Jak wspomniano wcześniej, pracownicy wykorzystali czas pandemii do wykonania wszelkich niezbędnych remontów, konserwacji itp. Niestety brak jest środków inwestycyjnych, a zatem trudno mówić o jakiś dalszych działaniach. Tu decyzję musi podjąć Rada.

Przy okazji pragnę wyjaśnić kwestię odnośnie zmian kadrowych i pojawiających się nieprawdziwych informacji w obiegu publicznym. Od 01.09.2020 r. nie było w Spółce większych zmian kadrowych. Z inicjatywy spółki została rozwiązana tylko jedna umowa o pracę. Wszelkie pozostałe umowy – o ile były rozwiązane – to na wniosek samych pracowników.

Również wyjaśniam, że w spółce SPORT LESKO nie został przeze mnie zwolniony żaden fachowiec, a słowa Pani Wojtowicz – Wojdanowskiej: „Mamy z tego tytułu duże koszty …. do każdej awarii na basenie przyjeżdża firma zewnętrza, bo zwolniono pracownika z uprawnieniami, mamy faktury za koszenie trawników, za księgowość, a równocześnie nie wykorzystuje się potencjału pracowników” są nieprawdziwe. Wyjaśniam, że przeglądy, serwisy wykonują firmy z odpowiednimi uprawnieniami, a nie konserwatorzy spółki, którzy i owszem posiadają kwalifikacje i uprawnienia ale potrzebne do wykonywania swojej pracy, a nie do formalnego wykonywania przeglądów. To są dwie różne rzeczy.

Jeśli chodzi o usługi firm zewnętrznych to współpracujemy z biurem rachunkowo – księgowym, które obsługuje spółkę. Poczyniona zmiana wynikła również z konieczności zapewnienia usług na wyższym poziomie, jak również z oszczędności. Z kolei do utrzymania zieleni i wykonywania prac porządkowych w latach ubiegłych był zatrudniony na etat pracownik, z którym umowa wygasła i aby uniknąć dodatkowych kosztów powyższe prace zostały zlecone firmie zewnętrznej, która wykonywała prace w sezonie letnim 2020 r. wg bieżących potrzeb. Potencjał pracowników jest wykorzystany w 100%. Zespół jest wykwalifikowany i pracowity, co widać gołym okiem. Hektary infrastruktury zostały doprowadzone do porządku. Z każdym dniem od czasu objęcia stanowiska basen pięknieje na każdym możliwym punkcie. Robimy wraz z całym zespołem co w naszej mocy.

Szanowni Państwo, w związku z powyższym uważam, że szczególnie podczas pandemii i nie tylko powinno zostać zapewniona współpraca pomiędzy Zarządem spółki i Radą Nadzorczą a Radą Miejską w Lesku i poszczególnymi jej członkami. Spółka Sport Lesko powinna być traktowana na równi z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, a nie powinno się w niej doszukiwać nieistniejących w rzeczywistości problemów. Pamiętać należy, że to Rada Miejska podjęła decyzję o budowie tego obiektu i w tej chwili powinna zapewnić wsparcie. Jeżeli została podjęta decyzja o powołaniu kompleksu sportowo- rekreacyjnego, który ma na celu zapewnianie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej, wypoczynku, sportu i rekreacji. Basen i inne usługi świadczone przez spółkę, mieszczą się w katalogu usług publicznych, które nie są ukierunkowane na zysk, ale na zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich (na terenie Polski większość obiektów nie jest dochodowa i nie osiąga zysków z prowadzonej działalności).

Na zakończenie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim w tym współpracownikom i klientom basenu Aquarius w Lesku pełnych miłości, spokoju Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku!

E. Kwiatanowska-Nawrocka
Prezes Zarządu
SPORT LESKO SP. Z O.O.
BASEN AQUARIUS

*Tytuł pochodzi od redakcji.

23-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym: