REKLAMA

SESJA W POWIECIE: O likwidacji filii „Bieszczadnika” i biegłym rewidencie do zbadania finansowego sprawozdania leskiego szpitala

LESKO / PODKARPACIE. Na 20 kwietnia zaplanowano kolejną sesję Rady Powiatu Leskiego. Radni pochylą sie nad uchwałami dotyczącymi schroniska „Bieszzcadnik”, sprawozdania finansowego leskiego szpitala czy zmian w budżecie. Obrady rozpoczna sie o godzinie 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018,
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.206.2018 Rady Powiatu Leskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Leskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
3) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku poprzez likwidację filii schroniska mieszczącej się przy ulicy Piłsudskiego 31 w Lesku,
4) w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Leski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
5) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok 2017,
6) w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. w Powiecie Leskim.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wraz z Wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na 2018 r.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Leskiego za rok 2017.
10. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
14. Zakończenie sesji.

14103

18-04-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: