REKLAMA

Studiuj pielęgniarstwo, to się opłaca!

SANOK / PODKARPACIE. Informujemy, że Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), dokonał rozstrzygnięcia konkursu pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na 20 złożonych Projektów z całej Polski wybranych zostało tylko 11, a wśród nich Projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”.

Wartość projektu to 3 105 107,50 zł. Uczestnikami Projektu będą studenci kierunku pielęgniarstwo, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów od roku akademickiego 2016/2017.

Środki pozyskane z Projektu będą przeznaczone dla studentów kierunku pielęgniarstwo na finansowanie:

– dodatkowych stypendiów pobieranych od początku trzeciego semestru, z których może korzystać do 50 % studentów na danym roku kształcenia, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Stypendia w kwocie do 660,00 zł miesięcznie, przyznawane będą na dany rok akademicki, będzie można z nich korzystać przez maksymalnie 4 semestry, co w praktyce oznacza możliwość uczestniczenia w programie stypendialnym przez dwa ostatnie lata studiów,

– dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży (zalecenie Rady pn. „Quality Framework for Traineeships”) tj. w ramach Projektu będą finansowane praktyki obowiązkowe. Studenci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2640,00 zł za łączny wymiar praktyk,

– ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godz. dla 65 studentów. Wynagrodzenie dla studenta będzie wynosiło 704,00 zł. Ponadto studentom odbywającym praktyki zapewnione zostanie ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania,

– zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia. Zajęcia dodatkowe będą związane z profilem kształcenia i będą przyczyniać się do nabycia lub poprawy kompetencji przez studentów w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych (starzejącego się społeczeństwa), jak również do nabycia kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych.

Realizacja Projektu przez Uczelnię wsparta zostanie przez Partnerów – lokalne podmioty lecznicze tj. Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie, Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku, Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Paliatywna DO-MED.

Projekt gwarantuje zatrudnienie najlepszym absolwentom u Partnerów, po ukończeniu studiów.

07-07-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: