REKLAMA

Zaprojektuj swoją przyszłość. Zostań żołnierzem!

Zastanawiasz się nad wyborem swojej drogi zawodowej? Myślisz poważnie o tym, aby związać się z mundurem żołnierza? Wojsko Polskie posiada interesujące propozycje dotyczące różnych form czynnej służby wojskowej.

Zawodowa służba wojskowa

Jeżeli jesteś żołnierzem rezerwy, odbyłeś służbę (przeszkolenie) wojskową i chciałbyś być żołnierzem zawodowym, należy skontaktować się z macierzystą Wojskową Komendą Uzupełnień (WKU). Osoba odpowiedzialna za rekrutację przedstawi przepisy normujące przebieg służby wojskowej, a także poinformuje o terminach prowadzenia kwalifikacji w jednostkach wojskowych.

Żołnierz zawodowy pełni służbę dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia. Przyjęcie do służby następuje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia. W przypadku szeregowego zawodowego jest to kwota 4.110 zł brutto, w przypadku kaprala – 4.660 zł brutto, podporucznika – 5.790 zł brutto.

Żołnierze zawodowi otrzymują następujące inne należności pieniężne:

 • zasiłek na zagospodarowanie,
 • dodatkowe uposażenie roczne,
 • nagrody uznaniowe i zapomogi,
 • nagrody jubileuszowe,
 • należności za podróże i przeniesienia służbowe,
 • gratyfikacja urlopowa,
 • dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego.

Służba przygotowawcza

Osoby, które chcą zostać żołnierzem zawodowym a dotychczas nie pełniły służby wojskowej mogą odbyć służbę przygotowawczą. Otwiera ona drzwi do zawodowej służby wojskowej. Służba przygotowawcza jest ciekawą przygodą z wojskiem i nie jest w żaden sposób wiążąca do podjęcia kolejnych kroków w karierze zawodowej.

Od czego zacząć?

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy.  Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Istnieje również możliwość zgłoszenia się do służby poprzez portal rekrutacyjny: www.zostanzolnierzem.pl.

Przyjęcie do służby przygotowawczej następuje po spełnieniu określonych kryteriów:

 • stwierdzeniu posiadania przez kandydata orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia A);
 • braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • pozytywnej rekomendacji komisji rekrutacyjnej.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do 5 miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do 4 miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do 28 dni.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką:

 • Korpus oficerów: 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu oficerów – 2.466 zł brutto;
 • Korpus podoficerów: 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu podoficerów – 1.644 zł brutto;
 • Korpus szeregowych: 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu szeregowych – 1.233 zł brutto.

Służba kandydacka (szkolnictwo wojskowe)

Ukończenie szkoły podoficerskiej lub studiów wojskowych gwarantuje zostanie podoficerem lub oficerem. Absolwenci akademii wojskowej otrzymują także tytuł magistra inżyniera renomowanej uczelni. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi, a kolejne awanse są wpisane w służbę wojskową.

W 2021 r. odbędzie się rekrutacja na 4 uczelnie wojskowe:

 • Wojskową Akademie Techniczną w Warszawie;
 • Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie.

W tym roku planuje się przyjąć na studia w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej 1475 kandydatów na 15 różnych kierunków m.in.: budownictwo, informatyka, chemia, logistyka, lotnictwo.

Istnieje również możliwość kształcenia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Proces rekrutacji rozpoczyna się od rejestracji w systemie informatycznym na stronie wybranej uczelni.

Ostateczny termin rejestracji na WAT, AWL i AWM upływa 31 maja , zaś LAW kończy proces rejestracji kandydatów w dniu 31 marca.

O przyjęcie na studia wojskowej, może ubiegać się osoba: niekarana, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, mająca ukończone 18 lat oraz zdany egzamin maturalny.

Ponadto zapraszamy również absolwentów szkół wyższych do ubiegania się o przyjęcie na 12-miesięczne szkolenie wojskowe w Akademii Wojsk Lądowych. Limit dla osób ze środowiska cywilnego w 2021 r. wynosi 49 miejsc. Rejestracja elektroniczna trwa do 31 maja.

Należy wspomnieć również o możliwości szkolenia w szkołach podoficerskich dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Limit przyjęć na rok 2021 wynosi 428 miejsc. Termin składania wniosków w zależności od szkoły upływa:

 • dla SP Wojsk Lądowych w Poznaniu – 4 czerwca;
 • do SP Marynarki Wojennej w Ustce – 5 kwietnia;
 • dla SP Sił Powietrznych w Dęblinie – 29 października.

Wojska Obrony Terytorialnej

Osoby, które chcą być żołnierzem, zadbać o bezpieczeństwo swoich najbliższych, a także wspierać lokalne społeczności, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze swojej pracy zawodowej mogą wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie: a) co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów, b) co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów, c) co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych osoba ubiegająca się o powołanie do służby składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna. Ma ono charakter konkursowy i obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat.

Żołnierz pełniący TSW otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe, z którym zobowiązany jest się stawiać do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie oraz bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny (w trakcie pełnienia służby rotacyjnie). Objęty on jest również obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Za każdy dzień trwania tej służby otrzymuje uposażenie zasadnicze od 117,14 zł/dzień i dodatki w wysokości i na zasadach określonych dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia terytorialnej służby wojskowej otrzymuje dodatek za gotowość bojową, którego wysokość ustala się na poziomie nie niższym niż 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. na dzień dzisiejszy 411 zł.

Ponadto żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową przysługuje:

 • zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby rotacyjnie i z powrotem,
 • odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby),
 • świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • urlop bezpłatny na okres trwania służby,
 • nagrody i zapomogi zgodnie z ustawą o uposażeniu żołnierzy niezawodowych.

Masz pytania – zadzwoń, napisz, zapytaj.

Szczegółowe informacje można uzyskać w WKU Sanoku:

zawodowa służba zawodowa – tel. 261 156 645
służba przygotowawcza – tel. 261 156 646
służba kandydacka (szkolnictwo wojskowe) – tel. 261 156 645
Terytorialna Służba Wojskowa – tel. 261 156 648
Oficer wydziału rekrutacji – tel. 261 156 647

e-mail: wkusanok@ron.mil.pl
osobiście w siedzibie WKU:
38-500 Sanok, ul. Przemyska 1

materiały nadesłane foto: poglądowe (3), pixabay.com

16-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym: