REKLAMA

DZISIAJ: Sesja w mieście. Plany pracy komisji, nieruchomości i przedszkola

LESKO / PODKARPACIE. W poniedziałek zaplanowano sesję rady miejskiej. Radni pochylą się nad uchwałami dotyczącymi planów pracy komisji, nieruchomościami w mieście oraz przedszkolami. Obrady zaplanowano od godziny 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/327/14 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Lesko zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
18. Uchwała w sprawie wykupu działki nr 148/1 o pow. ok. 0,0035 ha, położonej w miejscowości Weremień posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00009746/1, zajętej pod przepompownią kanalizacji sanitarnej.
19. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko, położonej w Lesku obręb Lesko – Wola Postołowa oznaczonej jako część działki nr 55 o pow. ok. 0,13 ha, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014991/1 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 56, 57 i 58 położone w Lesku obręb Lesko-Wola Postołowa.
20. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 87/24 o pow. 0,0156 ha położonej w miejscowości Postołów stanowiącej własność Gminy Lesko z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek nr 89 i nr 90/3 położonych w miejscowości Postołów.
21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działek o numerach 660/30, o pow. 18 m² i 660/31, o pow. 18 m² uwidocznione w księdze wieczystej KS1E/00014776/8, z przeznaczeniem pod garaże.
22. Uchwała przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko zabudowanej budynkiem, oznaczonej jako działka nr 962 o pow. 0,0327 ha położona w Lesku posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7.
23. Interpelacje i zapytania radnych
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Wolne wnioski.
26. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
27. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

30-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: