REKLAMA

Sesja Rady Powiatu w Lesku. Tematami przewodnimi będą finanse i edukacja

LESKO / PODKARPACIE. Na wtorek 26 września zaplanowano XXXVI Sesję Rady Powiatu Leskiego. Obrady rozpoczną się o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku. 

Przedstawiamy porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych
7. Podjęcie uchwał:

  • zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017,
  • zmieniająca uchwałę Nr XXXI.154.2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. w Powiecie Leskim,
  • w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.
  • w sprawie realizacji programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży w Powiecie Leskim,
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Leskiego do realizacji projektu pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu” złożonego przez Powiat Leski do współfinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.

8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

13

Fot: archiwum eSanok.pl

Źródło: materiały nadesłane

19-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: