REKLAMA

XXII Sesja Rady Powiatu Leskiego już 25 maja

XXII Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok,
2) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu,
3) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016,
4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „JEDYNKA”.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

22-05-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: