REKLAMA

Sesja w mieście. O ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i budżecie

LESKO / PODKARPACIE. 18 grudnia (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1 odbędzie się sesja. Publikujemy porządek obrad.

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Lesku
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 • Podjęcie uchwał:

 

 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesko na 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.
 7. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.

 

 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

materiały nadesłane

 

 

07-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: